ЕК прие правила за автоматичен обмен на финансова информация за целите на данъчното облагане

Комисията прие днес подробни правила за електронния формат, който ще се използва за автоматичен обмен на информация за финансови сметки — важна стъпка, с която ще се гарантира въвеждането на практическите разпоредби, необходими за влизането в сила на изменената Директива за административното сътрудничество от 1 януари 2016 г. От тази дата данъчните администрации ще започнат да обменят информация за съответните финансови доходи, включващи лихви, дивиденти и други приходи от подобно естество. Данните за наличностите по сметка, постъпленията от продажба на финансови активи и приходите от някои застрахователни продукти също се причисляват към тях.

Предвид съответствието на приетите правила със световния стандарт за обмен на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) данъчните органи на ЕС ще могат да използват единен формат за обмен на информация както във, така и извън Съюза. Освен това държавите членки се ангажираха с предложение на Комисията да се подобри форматът през 2019 г., като се добавят допълнителни полета с данни, както и да се предвидят евентуални допълнителни корекции въз основа на натрупания от първоначалния обмен опит. Наскоро ОИСР също постигна споразумение през 2019 г. да подобри собствената си схема за обмен в съответствие с подхода на ЕС.

Службите на Комисията ще продължат да работят в тясно сътрудничество с държавите членки за изпълнението на директивата и с ОИСР за своевременното прилагане на установените подобрения. За да се поддържа единен световен стандарт, в случай че се налага допълнително подобрение на схемата по отношение на полетата с данни, то ще бъде обсъдено с ОИСР на ранен етап.

Източник:

ЕК

Вашето мение е важно за нас.
[Total: 0 Average: 0]

Мис Диамандиева ООД- Образование в чужбина - Индивидуална подготовка IELTS, iBT TOEFL, CAE

Мис Диамандиева ООД – Консултации по възможности при кандидатстване за обучение в бакалавърски и магистърски програми в Европа. Срокове за кандидатстване, документи, процедури, др.
Повече на www.MsDiamandieva.eu

НАПРАВТЕ ОНЛАЙН: РЕЗЕРВАЦИЯ на час за БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!